Všeobecné podmínky účasti na veletrhu

 

1)    Objednavatel (dále jen Vystavovatel) je povinen zúčastnit se všech tří výstavní dnů veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec 2020, který se koná ve dnech 15. až 17. října 2020 v Home Credit Areně v Liberci (adresa: Jeronýmova 570/22, 460 07, Liberec 7).


2)    Vystavovatel nesmí přenechat třetí straně svá potvrzená práva na výstavní plochu, stánek a/nebo další objednané služby, a to ani jejich část, bez písemného souhlasu Dodavatele (dále jen Pořadatel). Toto ustanovení se vztahuje i na rozšíření účasti přizváním spoluvystavovatele.


3)    Vystavovatel nesmí vystavovat mimo plochu, která mu byla přidělena na základě tohoto registračního formuláře. Rozšíření výstavní plochy je možné jen se souhlasem pořadatele. V případě rozšíření výstavní plochy při realizaci stánku nebo při objednání dalších služeb či vybavení je vystavovatel povinen tuto plochu, služby a/nebo vybavení uhradit pořadateli v plné výši na základě faktury vystavené po skončení veletrhu.


4)    Vystavovatel je zodpovědný za bezpečnost pronajaté výstavní plochy. Vystavovatel nese též plnou zodpovědnost za všechny další služby dojednané nad rámec tohoto registračního formuláře.


5)    Vystavovatel ručí v plné výši za veškeré jím způsobené škody na majetku Pořadatele pronajatém výstavním stánku a vybavení a také majetku ostatních vystavovatelů, a to i v případě, že škodu způsobil jeho subdodavatel.


6)    Vystavovatel musí zajistit, aby veškeré jeho exponáty, zboží a výstavní materiály vyhovovaly všem příslušným hygienickým, protipožárním a bezpečnostním předpisům.


7)    Vystavovatel je oprávněn propagovat svou společnost, exponáty, zboží a výstavní materiály pouze tak, aby nebyl rušen provoz ostatních expozic.


8)    Nestandardní konstrukce nebo dekorace stánku mimo pronajatou výstavní plochu musí být vždy dopředu konzultovány s Pořadatelem.


9)    Firemní označení, aranžérské prvky a jiné dekorace nesmí být přilepené ani přibité ke stěnám a zařízení Home Credit Areny. V případě poškození výše uvedeným způsobem je Vystavovatel povinen uhradit škodu ve výši nákladů na opravu.


10)    Pokud se Vystavovatel neakredituje a nepřevezme objednanou výstavní plochu, stánek a/nebo další služby ve stanovené době, je Pořadatel oprávněn je využít jiným způsobem.


11)    Pořadatel se zavazuje zaslat Vystavovateli fakturu pouze za smluvené služby uvedené v tomto registračním formuláři. Kromě toho obdrží Vystavovatel detailní rozpis poplatků za služby bez DPH, jak vyžaduje příslušná právní norma.


12)    Pořadatel má právo Vystavovateli určit dle dohody splatnost jednotlivých faktur. Jestliže Vystavovatel nesplní domluvený termín platby, pak má Pořadatel nárok zrušit veškeré poskytované služby a Vystavovatele v takovém případě povinen uhradit Pořadateli již vynaložené náklady spojené s přípravou objednané výstavní plochy, stánku, vybavení a/nebo dalších služeb.


13)    Vystavovatel musí zaplatit veškeré poplatky na vystavené faktuře v souladu se smluvními podmínkami.


14)    Vystavovatel je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky vyplývající z případných rozdílů výměny měny.


15)    Po uhrazení zálohy či zaplacení balíčků služeb není možné je stornovat a zůstávají nepřenosné.


16)    Reklamaci dodaných služeb lze uplatnit v průběhu veletrhu formou zápisu s garantem Pořadatele opatřeným podpisem obou stran. Na reklamace uplatněné po skončení veletrhu nebude brán zřetel.


17)    Každá smlouva o poskytnutí služeb musí být upravena a řízena českým zákonem a obě strany jsou povinny uznávat výhradně pravomoci českého soudu.


18)    Vystavovatel musí vždy dodržovat všechny zásady, místní vyhlášky a nařízení, postupy práce a další zákonem dané požadavky, podle kterých je Vystavovatel povinen respektovat ochranu dat při přijímání a zpracování CV a dalších informací o kandidátech.


19)    Vystavovatel je povinen zajistit dodržování označení obsluhy obdrženými akreditacemi. Akreditace budou vydány při převzetí výstavní plochy nebo stánku.


20)    Vyplněním tohoto registračního formuláře Vystavovatel souhlasí se zpracováním údajů za účelem organizace veletrhu.


21)    Sjednané podmínky v tomto registračním formuláři a cenová ujednání jsou považovány za obchodní tajemství.


22)    Vystavovatel je povinen seznámit se s Všeobecnými podmínkami účasti na veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2020 a stejně tak s nimi seznámit všechny své zaměstnance, příp. další osoby povolané Vystavovatelem, které budou po dobu veletrhu působit v místě konání.


23)    Pořadatel neodpovídá Vystavovateli ani jeho spoluvystavovateli za ztrátu, zničení, či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, v průběhu nebo po skončení veletrhu, nebo jiné akce realizované Pořadatelem. Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění s pojišťovnou podle vlastního výběru.


24)    Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností. Vystavovatelé, kteří si realizují výstavní expozice sami a firmy zabezpečující realizaci expozic, jsou povinny mít během montáže, veletrhu a demontáže, uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností. Uvedené pojištění jsou povinni na požádání prokázat. V případě, že tato podmínka nebude splněna nebo nebude daný subjekt schopen tuto okolnost prokázat, je organizátor oprávněn zabránit jeho vstupu do výstavních prostor až do zřízení nápravy.


25)    Termín pro zaslání registračního formuláře je nejpozději do 11. 9. 2020.


26)    Uzávěrka pro zaslání podkladů k uveřejnění v katalogu vystavovatelů EDUCAzín je 11. 9. 2020. Po tomto termínu Pořadatel negarantuje uveřejnění inzerce ani uvedení Vystavovatele v seznamu vystavovatelů.